Algemene voorwaarden (AV) Mark Eco Trade GmbH
Aanbiedingen en orderbevestigingen
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend; met name tussenverkopen en economisch verantwoorde prijsverhogingen zijn voorbehouden. Bij de offerte behorende documenten, zoals afbeeldingen, gewichten en andere afmetingen enz. gelden slechts bij benadering, tenzij deze door Mark Eco Trade uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. Wijzigingen voorbehouden.
Tenzij in de offerte of aanbieding anders is vermeld, heeft de offerte of aanbieding een geldigheidsduur van 30 dagen. Mark Eco Trade is niet gebonden aan kennelijke fouten, spelfouten en rekenfouten. Dit geldt met name voor fouten in de prestatiebeschrijving van offertes. Alle offerte- en projectdocumenten mogen zonder toestemming van Mark Eco Trade niet worden vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld. Zij kunnen te allen tijde worden herroepen.
Latere wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst vereisen een schriftelijke bevestiging om van kracht te zijn.
Alle bestellingen en overeenkomsten, in het bijzonder deze die door onze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen worden bemiddeld, worden slechts van kracht na onze schriftelijke bevestiging. De volledige inhoud van onze orderbevestiging wordt geacht te zijn aanvaard indien de koper ons niet binnen drie dagen na ontvangst van de bevestiging bezwaar maakt. Portokosten zijn niet inbegrepen. Elke wijziging in de kostensituatie, met name grondstoffen, lonen, enz. geeft ons het recht de prijzen aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving aan de koper.
Aankoopvoorwaarden van de koper
De aankoopvoorwaarden van de koper worden afgewezen. Zij binden ons niet.
Levering
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt het volgende: Onze prijzen gelden onverpakt af fabriek of af magazijn. De verzending van de goederen door ons geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper. Tenzij de koper uitdrukkelijk om een bepaalde wijze van verzending verzoekt, kiezen wij de wijze van verzending.
Levertijd
Onze verklaringen betreffende levertijden en -data in offertes, orderbevestigingen, contracten en andere mededelingen zijn in het algemeen niet bindend en zonder garantie.
Indien wij ons op grond van een bijzondere overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk tot bepaalde leveringstermijnen en -data hebben verplicht, geldt het volgende:
Kleine vertragingen in de levering, d.w.z. alle vertragingen van niet meer dan 7 dagen, zijn altijd irrelevant en geven de koper niet het recht zich uit het contract terug te trekken of andere gevolgen van de vertraging (schadevergoeding e.d.) te eisen.
Schadeclaims wegens vertraagde levering die op lichte nalatigheid van onze kant berusten, zijn volledig uitgesloten.
Schadeclaims wegens vertraagde levering op grond van grove nalatigheid onzerzijds zijn beperkt tot maximaal 10% van de orderwaarde.
Vertragingen in de levering door overmacht (bijv. natuurrampen, stakingen, sabotage, verkeersstoringen, oorlog, burgeroorlog, oproer, revolutie) rechtvaardigen geen aanspraken van de koper jegens ons.
De voor de uitvoering van de installaties vereiste officiële en door derden uitgevoerde wateranalyses moeten door de koper worden verkregen. Indien deze wateranalyses niet tijdig worden uitgevoerd, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. Analysewaarden en berekeningen van Mark Eco Trade zijn in principe niet bindend, opgegeven waarden kunnen door leveringshoeveelheden en debieten e.d. in de tijd veranderen.
De verplichting tot levering gaat in bij ontvangst van de schriftelijke factuur of, bij afzonderlijke overeenkomsten, bij ontvangst van de orderbevestiging. Voorwaarde voor de aanvang van de leveringstermijn is de opheldering van alle door Mark Eco Trade noodzakelijk geachte technische gegevens.

Garantie, schadevergoeding
De koper is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebreken dient hij onverwijld, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering per e-mail te melden. De afzonderlijke gebreken moeten duidelijk worden vermeld in de klachtmelding. Een verzuimde, vertraagde of onjuiste melding van gebreken heeft tot gevolg dat alle garantie- en schadeclaims van de koper uit de betreffende levering vervallen.
Voorwaarde voor de garantie is een juist gebruik, een juiste behandeling, een adequate bescherming tegen weersinvloeden en een regelmatige controle van het apparaat of het product.
Na kennisgeving van een gebrek moet de koper te goeder trouw meewerken om de oorzaak van het gebrek op te helderen en bewijsmateriaal te bewaren. In het bijzonder moet hij de door ons ingeschakelde personen in staat stellen de geleverde goederen te onderzoeken. Schending van deze medewerkingsplicht leidt tot het verlies van alle garantie- en schadeclaims van de koper.
De vervanging of reparatie van productonderdelen verlengt de oorspronkelijke garantietermijn niet.
Alle andere aanspraken op garantie, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van directe of indirecte schade, met inbegrip van schade van derden of gevolgschade aan andere zaken, zijn uitgesloten. Een garantie voor winstderving wordt door de verkoper evenmin gegarandeerd.
Uitgesloten van garantie zijn gebreken die veroorzaakt zijn door niet door de verkoper uitgevoerde opstelling en montage, onvoldoende uitrusting, niet-naleving van de installatievoorschriften en gebruiksvoorwaarden, overbelasting van de onderdelen boven de door de verkoper aangegeven prestaties, nalatige of foutieve behandeling en gebruik van ongeschikte bedrijfsmaterialen; dit geldt ook voor gebreken die te wijten zijn aan door de koper ter beschikking gesteld materiaal. De verkoper is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingrepen van derden, atmosferische ontladingen, overspanningen en chemische invloeden. De garantie dekt niet de vervanging van onderdelen die aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn.
De garantie vervalt onmiddellijk indien de koper zelf of een niet uitdrukkelijk daartoe bevoegde derde zonder schriftelijke toestemming van de verkoper wijzigingen of reparaties aan de geleverde zaken verricht; facturen hiervoor worden niet aanvaard.
Schadeclaims van de koper tegen ons wegens lichte nalatigheid zijn uitgesloten. Schadeclaims van de koper tegen ons wegens grove nalatigheid zijn beperkt tot de waarde van de goederen volgens de factuur. Vorderingen van de koper wegens gevolgschade en vorderingen van de koper wegens winstderving zijn in ieder geval uitgesloten. De vorderingen van de koper tot schadevergoeding tegen ons verjaren één jaar na kennisneming van de schade en de veroorzaker, maar in ieder geval drie jaar na levering.
Voor zover vorderingen van de koper uit hoofde van garantie en/of schadevergoeding zijn uitgesloten of beperkt, geldt dit mutatis mutandis ook voor vorderingen tot kennisgeving van gebreken en vermindering met meer dan de helft.

Betalingen, verwijlintresten, verrekening
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen in Euro en gelden ze af magazijn of af fabriek (EXWORK volgens INCOTERMS 2020) en zijn de kosten voor transport en verpakking niet inbegrepen. Wij zijn niet verplicht een transportverzekering voor de goederen af te sluiten. Belasting op de toegevoegde waarde wordt altijd apart vermeld. Indien in verband met de levering kosten, belastingen of andere heffingen worden geheven, zijn deze voor rekening van de koper. Een eventueel door de koper gewenste transportverzekering wordt apart in rekening gebracht, maar omvat niet het lossen en dragen. Wij behouden ons het recht voor om voor elk afzonderlijk geval de wijze van verzending en de vervoerder te kiezen of te wijzigen. Verpakkingsmateriaal wordt alleen teruggenomen in overleg voorafgaand aan de orderbevestiging. Bij wijzigingen in de wettelijke basis voor geheven invoerrechten (bijv. douanerechten) tussen bestelling en levering kan Mark Eco Trade overeenkomstige prijsaanpassingen doorvoeren.
Indien geen betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, geschiedt de betaling vooraf of contant. De goederen worden geleverd na ontvangst van de betaling van het factuurbedrag. Bij deelfacturen zijn de betreffende deelbetalingen verschuldigd bij ontvangst van de betreffende factuur. De verkoper blijft eigenaar van alle door hem geleverde goederen tot volledige betaling van de factuurbedragen, vermeerderd met rente en kosten.
In geval van afzonderlijke overeenkomsten, zoals een betaling na ontvangst van de goederen (onder rembours) in geval van laattijdige betaling, of indien Mark Eco Trade kennis krijgt van een dreigend faillissement, een gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening, een executoriale procedure, of wegens factuurprotest, rechtszaken, enz. onzekerheid bestaat over de financiële toestand van de koper. In geval van onzekerheid over de financiële situatie van de koper is de koopprijs onmiddellijk na facturering verschuldigd. Mark Eco Trade behoudt zich het recht voor, in geval van wanbetaling volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden, alle verdere nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar te stellen en alle tot dan toe geleverde prestaties te vereffenen. Bij niet tijdige betaling is Mark Eco Trade gerechtigd verdere werkzaamheden afhankelijk te stellen van pro rata betalingen. Indien de koper achterstallig is met de betaling van opeisbare facturen, zijn wij gerechtigd verdere leveringen en diensten aan de koper afhankelijk te stellen van vooruitbetaling of het stellen van zekerheden of verdere leveringen aan de koper geheel stop te zetten. Toegekende kortingen of bonussen zijn afhankelijk van de tijdige ontvangst van volledige betaling. De koper is niet gerechtigd betalingen in te houden of te verrekenen wegens garantieclaims of andere tegenvorderingen. Indien de koper de goederen niet op schriftelijk verzoek in ontvangst neemt, is de koper in verzuim. Alle bijkomende kosten (bv. opslagkosten, prijswijzigingen, enz.) worden in rekening gebracht indien de koper de goederen niet aanvaardt. Verrekening met tegenvorderingen van de koper is uitgesloten, tenzij de tegenvorderingen door ons uitdrukkelijk zijn erkend of door een rechtbank rechtsgeldig zijn vastgesteld.
Betalingen dienen contant of door overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening te geschieden. Wissels en cheques worden slechts na bijzondere overeenkomst aanvaard; de loutere overhandiging van een wissel of cheque geldt niet als betaling.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Mark Eco Trade gerechtigd een vertragingsrente van 5 procentpunten boven de respectieve basisrentevoet van de Europese Centrale Bank (ECB) in rekening te brengen.
Bij leveringen in het buitenland dient de koper, tenzij anders overeengekomen, een onherroepelijke en bevestigde kredietbrief ten bedrage van de pro forma factuur van de bestelling te deponeren bij de door Mark Eco Trade aangewezen bank.
Betalingen geschieden zonder uitzondering op de bankrekening van Mark Eco Trade of aan de aangemelde betalingsgemachtigde of aan een door Mark Eco Trade schriftelijk gemachtigde persoon. Om extra kosten te vermijden wordt de betalingstransactie door de koper verricht met gebruikmaking van het internationale rekeningnummer IBAN. Mark Eco Trade kan de koper de extra kosten aanrekenen die ontstaan door het niet gebruiken van het IBAN-nummer.

Risico-overgang
Indien de montage, installatie of opbouw van de leveringen door de koper wordt uitgevoerd, gaat het risico over op de koper wanneer de zending op het overeengekomen tijdstip (EXWORKS conform INCOTERMS 2020) ter beschikking wordt gesteld op de aangewezen plaats van levering (fabriek, productiefaciliteit, magazijn, enz.). De verzending geschiedt naar goeddunken van Mark Eco Trade.
Indien de verzending, levering, aanvang of uitvoering van de installatie, opstelling of montage op verzoek van de koper wordt vertraagd, gaat het risico over op de koper. Een passende verzekering wordt in deze gevallen uitsluitend op schriftelijk verzoek en op kosten van de koper afgesloten. Indien franco levering is overeengekomen, gaat het risico over op de koper overeenkomstig EXWORKS (conform INCOTERMS 2020).
Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van Mark Eco Trade totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Verpanding of eigendomsoverdracht van deze goederen ten gunste van derden is zonder onze toestemming uitgesloten. In geval van toegang van derden dient de koper ons onmiddellijk te verwittigen. Bij vermenging of verwerking van goederen die nog ons eigendom zijn, ontstaat ook mede-eigendom in de gevallen van § 416 ABGB (Oostenrijks Burgerlijk Wetboek), in welk geval wij naar onze keuze de goederen tegen vergoeding van de waarde overnemen of de eigendom aan de koper overdragen en een schadeclaim indienen.
In geval van doorverkoop van de door ons geleverde goederen aan derden draagt de koper reeds nu aan ons alle vorderingen over die hem uit de doorverkoop aan derden toekomen (“verlengd eigendomsvoorbehoud”). In geval van doorverkoop verplicht de koper zich, de overdracht aan ons in zijn boeken (“book note”) op te nemen of aan de derde-schuldenaar te bewijzen. Eventuele overdrachtskosten zijn voor rekening van de koper.
Handelsgebruiken
Naast deze voorwaarden gelden de door de Oostenrijkse Kamer van Koophandel vastgestelde handelsgebruiken als overeengekomen. Zij en deze algemene handelsvoorwaarden vormen de inhoud van elke door ons met de koper gesloten koopovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren onze Algemene Handelsvoorwaarden boven de handelsgebruiken vastgesteld door de Oostenrijkse Federale Economische Kamer.
Schriftelijke vormvereiste, scheidingsclausule
Afwijkingen van deze AV en andere contractuele inhoud gelden alleen als ze schriftelijk met ons zijn overeengekomen. Dit geldt ook voor elke afwijking van dit schriftelijke vormvoorschrift. De ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze AV of andere contractuele bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Dergelijke ongeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die de inhoud van de ongeldige bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.
Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht
De plaats van uitvoering voor de diensten van beide contractanten is Graz. De rechtbank van Graz is bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met onze contractuele relatie met de koper. Onafhankelijk daarvan zijn wij gerechtigd ons in plaats van de bovengenoemde bevoegde rechtbank op een andere wettelijk voorgeschreven bevoegde rechtbank te beroepen.
De gehele contractuele relatie met de koper wordt beheerst door Oostenrijks recht, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.