Splošni pogoji (GTC) Mark Eco Trade GmbH

Ponudbe in potrditve naročil
Naše ponudbe se lahko spremenijo; pridržane so predvsem vmesne prodaje in ekonomsko upravičena zvišanja cen. Dokumenti, ki se nanašajo na ponudbo, kot so ilustracije, teže in druge dimenzije itd., so le približni, razen če jih Mark Eco Trade izrecno označi kot zavezujoče. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Če v ponudbi ali predračunu ni drugače navedeno, velja ponudba ali predračun 30 dni. Mark Eco Trade ne bo vezan na očitne napake, pravopisne napake in napačne izračune. To še posebej velja za napake v opisu delovanja ponudb. Vse ponudbene in projektne dokumentacije ni dovoljeno niti razmnoževati niti omogočati dostopa tretjim osebam brez soglasja Mark Eco Trade. Odpoklicani so lahko kadar koli.

Za veljavnost kasnejših sprememb in dopolnitev te pogodbe je potrebna pisna potrditev.

Vsa naročila in dogovori, zlasti tisti, ki jih posredujejo naši predstavniki ali drugi agenti, začnejo veljati šele z našo pisno potrditvijo. Celotna vsebina naše potrditve naročila se šteje za sprejeto, če se nam kupec ne pritoži v treh dneh po prejemu potrditve. Poštna pot ni vključena. Vsaka sprememba stroškovne situacije, predvsem surovin, plač itd., nam omogoča, da prilagodimo cene kupcu brez predhodnih informacij.

Nakupni pogoji kupca
Nakupni pogoji kupca so s tem v nasprotju. Ne zavezujete nas.

Dostava
Če ni izrecno dogovorjeno drugače, velja naslednje: Naše cene veljajo nepakirano franko tovarna ali skladišče. Pošiljanje blaga z naše strani je vedno na stroške in tveganje kupca. Razen če kupec izrecno zahteva določen način pošiljanja, izberemo način pošiljanja.

Čas dostave
Načeloma so naši podatki o dobavnih rokih in rokih v ponudbah, potrditvah naročil, pogodbah in drugih sporočilih neobvezujoči in brez garancije.

Če smo se na podlagi posebnega dogovora pisno zavezali k izrecno zavezujoči obljubi določenih rokov in datumov dobave, velja naslednje:

Pri dobavi z manjšo zamudo so vse zamude, ki niso daljše od 7 dni, vedno neupoštevne in ne dajejo kupcu pravice do odstopa od pogodbe ali uveljavljanja drugih posledic zamude (odškodnina ipd.).

Odškodninski zahtevki zaradi zamude pri dobavi, ki temeljijo na naši rahli malomarnosti, so popolnoma izključeni.

Odškodninski zahtevki zaradi zamude pri dostavi na podlagi naše hude malomarnosti so omejeni na največ 10 % vrednosti naročila.

Zamuda pri dobavi zaradi višje sile (npr. naravne katastrofe, stavke, sabotaže, motnje v prometu, vojna, državljanska vojna, nemiri, revolucije) ni podlaga za zahtevke kupca do nas.

Uradne in morebitne analize vode tretjih oseb, ki so potrebne za izvedbo inštalacij, mora pridobiti kupec. Če analize vode niso pravočasno opravljene, se dobavni rok ustrezno podaljša. Vrednosti analiz in izračuni Mark Eco Trade so načeloma neobvezujoči, navedene vrednosti se lahko sčasoma spremenijo zaradi dobavnih količin in pretokov itd.

Obveznost dobave nastopi z dnem prejema pisnega računa oziroma s prejemom potrditve naročila v primeru ločenih dogovorov. Predpogoj za začetek dobave je, da so bile razjasnjene vse tehnične podrobnosti, ki jih Mark Eco Trade meni, da so potrebne.

Garancija, odškodnina
Kupec je dolžan blago pregledati takoj po prevzemu. O morebitnih napakah nas mora obvestiti takoj, najkasneje pa v 5 delovnih dneh po dostavi, po elektronski pošti. Posamezne napake morajo biti jasno opredeljene v reklamacijskem poročilu. Opuščeno, prepozno ali neustrezno obvestilo o napaki vodi do prenehanja veljavnosti vseh garancijskih in odškodninskih zahtevkov kupca iz predmetne dobave.

Predpogoj za garancijo je pravilna uporaba, ravnanje, ustrezna zaščita pred vremenskimi vplivi in reden pregled opreme oziroma izdelka.

Po opravljeni reklamaciji mora kupec dobronamerno sodelovati pri razjasnitvi vzroka napake in zavarovanju dokazov. Zlasti mora osebam, ki smo jih naročili, omogočiti pregled dobavljenega blaga. Kršitve te obveznosti sodelovanja vodijo do izgube vseh garancijskih in odškodninskih zahtevkov kupca.

Pri zamenjavi ali popravilu delov izdelka prvotno garancijsko obdobje ne bo podaljšano.

Vsi ostali garancijski zahtevki, zlasti tudi zahtevki za odškodnino za neposredno ali posredno škodo, tudi za škodo tretjih oseb ali za posledično škodo, povzročeno na drugih predmetih, so izključeni. Prav tako prodajalec ne jamči za izgubo zaslužka.

Iz garancije so izključene napake, ki nastanejo zaradi ureditve in montaže, ki je ni izvedel prodajalec, neustrezne opreme, neupoštevanja zahtev glede namestitve in pogojev uporabe, preobremenitve delov, ki presegajo zmogljivost, ki jo je določil prodajalec, malomarnosti ali nepravilnosti. ravnanje in uporaba neustreznih delovnih materialov; to velja tudi za napake, ki so posledica materiala, ki ga zagotovi kupec. Prodajalec prav tako ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi dejanj tretjih oseb, atmosferskih razelektritev, prenapetosti in kemičnih vplivov. Garancija ne velja za zamenjavo delov, ki so podvrženi naravni obrabi.

Garancija preneha veljati takoj, če brez pisnega soglasja prodajalca kupec sam ali tretja oseba, ki za to ni izrecno pooblaščena, spremeni ali popravi dostavljene artikle; računi za to ne bodo sprejeti.

Odškodninski zahtevki kupca proti nam zaradi rahle malomarnosti so izključeni. Odškodninski zahtevki kupca proti nam zaradi hude malomarnosti so omejeni na vrednost blaga po računu. Zahtevki kupca iz naslova posredne škode in zahtevki kupca zaradi izgubljenega dobička so v vsakem primeru izključeni. Odškodninske terjatve kupca do nas zastarajo eno leto po izvedbi za škodo in oškodovalca, v vsakem primeru pa tri leta po dobavi.

V kolikor so zahtevki iz kupčeve garancije in/ali odškodnine izključeni ali omejeni, velja to smiselno tudi za zahtevke za izpodbijanje napak in krajšanje za več kot polovico.

Plačila, zamudne obresti, pobotanje
Če ni izrecno drugače dogovorjeno, so vse cene navedene v evrih in veljajo franko skladišče ali franko tovarna (EXWORK po INCOTERMS 2020) in ne vključujejo nobenih stroškov transporta ali pakiranja. Za blago nismo dolžni skleniti transportnega zavarovanja. Davek na dodano vrednost je vedno prikazan posebej. Če so v zvezi z dostavo zaračunani stroški, davki ali drugi stroški, jih krije kupec. Po potrebi se transportno zavarovanje na zahtevo kupca zaračuna posebej, vendar ne vključuje razkladanja in prevoza. Pridržujemo si pravico do izbire ali spremembe načina pošiljanja in pošiljatelja za vsak posamezen primer. Embalažni material bomo prevzeli nazaj samo po dogovoru pred potrditvijo naročila. V primeru sprememb pravne podlage za zaračunane uvozne dajatve (npr. carine) med naročilom in dostavo lahko Mark Eco Trade ustrezno prilagodi ceno.

Če plačilni pogoji niso dogovorjeni, se plača po predračunu ali z gotovino. Blago bo dostavljeno po prejemu plačila zneska računa. V primeru delnih poravnav zapadejo ustrezna delna plačila po prejemu ustreznega računa. Prodajalec obdrži lastništvo nad vsem blagom, ki ga je dobavil, do popolnega plačila zneskov na računu z obrestmi in stroški.

V primeru ločenih dogovorov, kot je plačilo po prejemu blaga (plačilo po povzetju) z zamikom plačila ali če Mark Eco Trade izve, da je pred vrati stečaj, sodna ali izvensodna poravnava, da je v teku izvršilni postopek ali zaradi protest menice, tožbe itd., obstaja negotovost glede finančnega položaja kupca. V kolikor obstaja negotovost glede finančnega stanja kupca, kupnina zapade v plačilo takoj po izstavitvi računa. Mark Eco Trade si pridržuje pravico, da v primeru neplačila v skladu z dogovorjenimi plačilnimi pogoji nemudoma razpostavi vse ostale nezapadle račune in poravna vse do takrat opravljene storitve. V primeru zamude pri plačilu ima Mark Eco Trade pravico, da bo nadaljnje delo odvisno od sorazmernih plačil. V kolikor kupec zamuja s plačilom zapadlih računov, smo upravičeni, da kupcu opravimo nadaljnje dobave in storitve glede na predplačilo ali naročilo zavarovanja ali da popolnoma ustavimo nadaljnje dobave kupcu. Dodeljeni popusti ali bonusi so odvisni od pravočasnega prejema celotnega plačila. Kupec ni upravičen do zadržanja ali pobota plačil zaradi garancijskih zahtevkov ali drugih nasprotnih zahtevkov. Če kupec ne prevzame blaga na pisno zahtevo, je kupec v zamudi s prevzemom. Vsi dodatni stroški (npr. stroški skladiščenja, spremembe cen itd.) se zaračunajo, če kupec blaga ne prevzame. Pobotanje z nasprotnimi terjatvami kupca je izključeno, razen če so bile nasprotne terjatve izrecno priznane z naše strani ali so bile pravnomočno ugotovljene s strani sodišča.

Plačila morajo biti izvedena v gotovini ali z bančnim nakazilom na bančni račun, naveden na računu. Menice in čeke sprejemamo samo po posebnem dogovoru; sama izročitev menice ali čeka ne šteje kot plačilo.

Če so plačilni roki prekoračeni, ima Mark Eco Trade pravico zaračunati zamudne obresti v višini 5 odstotnih točk nad veljavno glavno obrestno mero Evropske centralne banke (ECB).

Za dostavo v tujino, če ni drugače dogovorjeno, mora kupec položiti nepreklicni in potrjen akreditiv v višini predračuna v zvezi z naročilom pri banki, ki jo določi Mark Eco Trade.

Plačila se izvedejo brez izjeme na bančne podatke Mark Eco trade ali priglašenemu plačilnemu agentu ali osebi, ki jo Mark Eco Trade pisno pooblasti. Da bi se izognili morebitnim dodatnim stroškom, mora kupec izvršiti plačilo z mednarodno številko bančnega računa IBAN. Morebitne dodatne stroške, ki nastanejo zaradi neuporabe številke IBAN, lahko Mark Eco Trade zaračuna kupcu.

Prenos tveganja
Če postavitev, namestitev ali montažo blaga izvede kupec, tveganje ali nevarnost preide na kupca, ko je pošiljka na voljo na imenovanem mestu dostave (tovarna, proizvodni obrat, skladišče itd.) ob dogovorjenem času. čas (EXWORKS po INCOTERMS 2020). Pošiljka se opravi po najboljši presoji Mark Eco Trade.

Če se pošiljanje, dobava, začetek ali izvedba postavitve, namestitve ali montaže odložijo na zahtevo kupca, se tveganje prenese na kupca. Ustrezno zavarovalno kritje se v takih primerih zagotovi izključno na pisno zahtevo in stroške Kupca. Če je dogovorjena dostava s plačanim prevozom, se tveganje prenese na kupca v skladu z EXWORKS (v skladu z INCOTERMS 2020).

Pridržek lastninske pravice
Dobavljeno blago ostane last Mark Eco Trade do celotnega plačila. Zastava ali prenos lastništva tega blaga v korist tretjih oseb je brez našega soglasja izključen. V primeru zaplembe s strani tretjih oseb nas mora kupec o tem nemudoma obvestiti. V primeru mešanja ali predelave blaga, ki je še vedno naša last, nastane solastnina tudi v primerih § 416 ABGB, pri čemer imamo pravico izbrati, ali bomo blago prevzeli odškodninsko ali lastništvo prenesli na kupca in uveljavili odškodninski zahtevek.

V primeru, da se blago, ki ga dostavimo, proda naprej tretjim osebam, nam kupec s tem odstopi morebitne terjatve, ki bi lahko izhajale iz nadaljnje prodaje tretjim osebam (»podaljšan pridržek lastninske pravice«). V primeru nadaljnje prodaje se kupec zavezuje, da bo odstop na nas ustrezno evidentiral v svojih poslovnih knjigah (»knjižni zapis«) ali da bo tretjemu dolžniku posredoval dokazilo o odstopu. Morebitne stroške odstopa krije kupec.

Trgovske navade
Poleg teh pogojev se štejejo za dogovorjene trgovinske navade, ki jih je določila Avstrijska gospodarska zbornica. Vi in ti Splošni pogoji poslovanja ste vsebina vsake kupoprodajne pogodbe, ki jo sklenemo s kupcem. V primeru nasprotij imajo naši pogoji poslovanja prednost pred trgovinskimi običaji, ki jih je določila Avstrijska gospodarska zbornica.

Zahteva po pisni obliki, klavzula o ločljivosti
Odstopanja od teh pogojev in druge pogodbene vsebine veljajo le, če so bila z nami pisno dogovorjena. To velja tudi za odstopanje od te pisne zahteve. Neučinkovitost ene ali več določb teh pogojev ali drugih pogodbenih določil ne vpliva na učinkovitost preostalih določb. Takšne neučinkovite pogoje je treba nadomestiti s pogoji, ki se čim bolj približajo vsebini neučinkovitih pogojev.

Kraj izvedbe, kraj pristojnosti, veljavno pravo
Kraj izvedbe storitev obeh pogodbenih strank je Gradec. Za vse spore iz ali v zvezi z našim pogodbenim razmerjem s kupcem je pristojno sodišče v Gradcu. Ne glede na to imamo pravico uporabiti kateri koli drug zakonsko zahtevan kraj pristojnosti namesto zgoraj navedenega kraja pristojnosti.

Za celotno pogodbeno razmerje s kupcem se uporablja avstrijsko pravo; to z izključitvijo zakonodaje ZN o prodaji.